അടയാളങ്ങള്‍WTD calendar

നാളെയുണരാന്‍ ഉണര്‍വിന്‌

നിണ്റ്റെ മാസമുറ തീരുമെന്നയുറപ്പുമായീ

കലണ്ടര്‍…

ഇന്നലയെ ഒാര്‍മിപ്പിച്ചീ

പൊട്ടിയെ റബ്ബര്‍ കഷ്ണവും..

ഇന്നിണ്റ്റെ അടയാളമായി നിണ്റ്റെ-

യീ ചുവന്ന പൊട്ടും…

Advertisements

Previous Older Entries