വായിക്കുന്നതിന​‍് മുമ്പ്

1. ആവശ്യം പോലെ, സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രൈൻ,ആശ്ചര്യം,ചോദ്യം ഇവ ഇട്ട ഇട്ട് വായിക്കണം

2. മറ്റ് ബ്ളോഗുകളൂമായും,സിനിമകളുമായും തോന്നുന്ന സാദ്ര്ശ്യത്തിന​‍് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടേ മനസ്സും മാത്രമാണ​‍് ഉത്തരവാദി

3.  വല്യ കിടുതാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, ആശയ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വിശന്ന് ചാവാറായ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഒന്നും അടിച്ച് മാറ്റരുത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇല നക്കി ഡോഗിന്റെ ചിറി നക്കി ഡോഗ് എന്നൊക്കെ വിളി വരും

4. ബ്ളോഗിങ്ങ് തുടങ്ങുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഇത് വായിച്ചിരിക്കണം. പ്രശസ്ഥ ബ്ളോഗർ വിനു സേവ്യരേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സബ്ജെക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിവ് പൂർണ്ണമാവണം. ഇത് വായിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ ബ്ളോഗാതിരിക്കാം എന്ന് പഠിക്കാം

5.  മൊത്തം ചില്ലറ,ബെർളിച്ചായൻ,പോങ്ങേട്ടൻ ഇവരെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു

Advertisements

മറുപടി നല്കൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s